• Instytut Jaskry Sp. z o.o. Warszawa, Infolinia - Zapisy: 22-454-64-50 Odziały : Bagno 2, Wejście E, 1 piętro - Śródmieście, Hołubcowa 32 - Ursynów

Regulamin płatności za usługi medyczne za pośrednictwem serwisu internetowego

 • 1 Postanowienia wstępne
 1. Właścicielem serwisu internetowego https://eczo.pl/(„serwis internetowy”) jest  Instytut Jaskry Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Okrąg 1A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE , XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem  KRS 0000094280 ; NIP: 5262596663; REGON: 017431008 („Spółka”).
 1. Sprzedawcą Usług medycznych jest Spółka, natomiast sprzedaż usług następuje w prowadzonym przez Spółkę Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Europejskie Centrum Zdrowego Oka, z siedzibą w Warszawie, ul. Okrąg 1 oraz ul. Hołubcowa 32. Serwis internetowy wykorzystywany jest jedynie w celach informacyjnych, jak i do udostępnienia internetowych płatności elektronicznych za zakupione w Spółce usługi.
 2. Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego („Użytkownik”), przy czym warunkiem dokonania płatności za Usługi za pośrednictwem serwisu internetowego jest posiadanie przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Usługodawcą internetowych płatności elektronicznych są serwisy :www.payu.pl  podmiot odpowiedzialny: PayU Spółka Akcyjna, Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
  www.paypall.com podmiot odpowiedzialny: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions.
  Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349
 1. Wszelkie prawa autorskie do elementów serwisu internetowego przysługują Spółce lub podmiotom względem, których Spółce przysługuje prawo do korzystania z nich na odrębnych zasadach. Kopiowanie elementów serwisu internetowego lub ich wykorzystywanie w sposób wprost nieprzewidziany w niniejszym Regulaminie jest zakazane.
 • 2 Usługi
 1. Spółka za pośrednictwem serwisu internetowego umożliwia Użytkownikom dokonanie płatności za zamówione w Spółce usługi medyczne oferowane przez Spółkę w miejscu ich świadczenia (Warszawa, ul. Hołubcowa 32 oraz ul. Okrąg 1A), przy czym możliwe jest jedynie nabywanie tych usług, które są wskazane jako usługi dostępne w momencie składania zamówienia („Usługi„).
 2. Wszelkie informacje dotyczące Usług, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w treści serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 • 3 Nabycie Usługi
 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów nabycia Usługi odbywa się w miejscu ich świadczenia Warszawa, ul.Hołubcowa 32.
 2. Użytkownik składa zamówienie wraz z oświadczeniem, że usługi zostaną wykonane tylko po przebadaniu i wskazaniu medycznym.
 3. Użytkownik zostanie poinformowany o szczególnym sposobie przygotowania się do określonej Usługi w miejscu jej świadczenia.
 4. Po prawidłowym dokonaniu płatności za pośrednictwem serwisu internetowego Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail instrukcje dalszego postępowania. Rejestracja Spółki skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu zaproponowania terminu wykonania zakupionej usługi medycznej, o ile nie został on ustalony podczas zamawiania Usługi.
 • 4 Płatność za Usługę
 1. Użytkownik ma prawo wyboru jednej z kilku form płatności. W przypadku wyboru internetowej płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego Użytkownik otrzyma unikatowy Kod Zamówienia umożliwiający dokonanie takiej płatności.
 2. Dokonanie internetowej płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych takich jak:
  • imię i nazwisko,
  • adresu (ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy),
  • adresu email,
  • numeru telefonu kontaktowego,
  • imię i nazwisko oraz PESEL jeśli występuje odbiorcy Usługi
 3. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem serwisu internetowego Użytkownik otrzymuje informację zwrotną za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayU / PayPal
 4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu e-mail. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Spółką odbywać się będzie przy użyciu podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
 5. W celu otrzymania faktury za zakupione w Spółce Usługi, Użytkownik powinien zgłosić taką potrzebę przy zamawianiu usługi lub wypełnić dostępny w serwisie PayU / PayPal formularz z danymi podmiotu niezbędnymi do wystawienia faktury. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • 5 Ceny Usług
 1. Ceny Usług podawane są w złotych polskich, euro i dolarach amerykańskich i są cenami brutto z tym, że Spółka informuje, iż wykonywana usługa służy ściśle celom zdrowotnym (takim jak ratowanie, poprawa, zachowanie zdrowia) i jako taka jest usługą medyczną zwolnioną z podatku VAT.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego, wprowadzania nowych Usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania płatności za pośrednictwem serwisu internetowego.
 • 5a

Ważność wykupionej usługi (pakietu) wynosi  21 dni.

W przypadku nie zrealizowania wykupionej usługi sprzedający zwróci 60% wartości pakietu kupującemu na wskazany przez niego nr konta bankowego.

 • 6 Dane osobowe
 1. Z chwilą dokonania płatności dane osobowe Użytkownika oraz osoby, która jest odbiorcą tej Usługi (osoba zarejestrowana) umieszczane są w bazie danych osobowych Spółki. Dane są przetwarzane w celu realizacji Usługi, transakcji nabycia Usługi i marketingu usług i towarów własnych Spółki. Dane te nie są umieszczane w bazie danych Serwisu Internetowego.
 2. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w serwisie internetowym w celu poprawnego przekazania ich do serwisu transakcyjnego PayU / PayPal, co warunkuje dokonanie płatności. Nie są one udostępniane ani wyświetlane innym podmiotom trzecim.
 3. W procesie dokonywania zamówienia w siedzibie Spółki, Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji.
 4. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu GSM, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 5. Administratorem danych osobowych jest Spółka.
 6. Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia, a także złożenia sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle w zakresie dozwolonym ustawą.
 7. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4.11. 2016r.
 2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Spółkę w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą powiadomienia o nich Użytkownika przez publikację Regulaminu w nowej treści na stronach serwisu internetowego.